Sociálně integrační byty (SIB)

 • Samostatný projekt Charity Sušice, který je realizován v rámci spolupráce s Městem Sušice.
 • Výlučným vlastníkem bytů je Město Sušice, které je pronajímá Charitě Sušice za účelem krátkodobého podnájmu osobám, které se ocitly v bytové nouzi.  V tuto chvíli podnajímáme 4 sociálně integrační byty a 1 byt v „krizovém režimu“.
 • Podmínkou bydlení v SIB je spolupráce se sociálním pracovníkem Sociální poradny Racek. Smlouva je s podnájemcem uzavírána na dobu 1 měsíce, při dodržení stanovených pravidel a podmínek s možností prodloužení na celkovou dobu 1 roku.
 • Projekt SIB pomáhá podnájemci řešit jeho obtížnou životní situaci spojenou s bydlením. Nízké nájemné a pravidelná podpora umožňují uživateli např. splácení dluhů, spoření finančních prostředků na kauci, stabilizaci rodinného zázemí apod.  

SIB v „krizovém režimu“

 • Od 1.8.2020 je v provozu Sociálně integrační byt v „krizovém režimu“, který nám do bezplatného pronájmu poskytlo Město Sušice.
 • Cílem bytu v „krizovém režimu“ je zajištění zázemí a prvotní stabilizace klienta v situaci akutní nouze nebo poskytnutí prostoru pro dodržení karantény, nabídnutí možností pomoci a řešení, mobilizace jeho vlastních zdrojů za pomoci sociálního pracovníka Sociální poradny Racek. Klient má možnost přespání, osobní hygieny, přípravy stravy, čerpání potravinové a materiální pomoci. V průběhu pobytu pomáháme s hledáním alternativních řešení aktuální situace, zprostředkování kontaktů na další služby, organizace a odborníky.  Maximální délka pobytu je 7 dní, při karanténě max. 14 dní.
 • V současné době jsou v bytě 3 lůžka, dle potřeby zajistíme i dětskou postýlku.
 • Byt je poskytován do podnájmu bezplatně, s uživatelem je uzavřena písemná smlouva o užívání bytu. V průběhu svého pobytu je uživatel bytu v pravidelném kontaktu se sociálním pracovníkem Sociální poradny Racek a aktivně se podílí na řešení své nepříznivé situace. Schůzky mohou probíhat jak v bytě, tak na středisku v Sušici. 

Byt je určen pro osoby

 • starší 18 let (možnost poskytnout bydlení rodiči s dítětem/dětmi)
 • které jsou bez přístřeší a byla jim lékařem /KHS doporučena nebo nařízena 14 denní karanténa
 • které prožívají náročnou životní situaci spojenou s bezprostřední ztrátou bydlení
 • které jsou v akutním ohrožení domácího násilí
 • které potřebují pomoc při řešení krátkodobé bytové nebo finanční tísně – např. matky nebo otcové s dětmi ocitající se na ulici, osoby po odchodu z dětského domova, osoby po živelních pohromách, aj.
 • řešící rodinné a vztahové problémy jako je rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, aj.

Byt není určen pro osoby

 • které se neorientují ve své situaci a nerozumí jí
 • jejich zdravotní stav vylučuje pobyt v „krizovém bytě“ (závažné onemocnění vyžadující hospitalizaci, infekční onemocnění, duševní porucha, která závažným způsobem narušuje kolektivní soužití)
 • které jsou nesoběstačné v základní sebeobsluze

Kontakt pro zájemce:

Mgr. Lenka Krátká
e-mail: poradna@susice.charita.cz
telefon: 731 402 920