Pečovatelská služba

Pokud potřebujete zajistit péči pro sebe nebo někoho blízkého z rodiny, můžete využít naši pečovatelskou službu.
2021 04 13-13 54-116

Posláním pečovatelské služby

Charity Sušice je umožnit klientům žít důstojně ve svém domácím prostředí a pomáhat při zachování soběstačnosti.

Cílem pečovatelské služby

je poskytnout klientovi pomoc a podporu, která mu umožní setrvat ve svém domácím prostředí.
Služba je určena pro seniory, osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, rodiny s dětmi. 

charity-care

Zásady pečovatelské služby

Rovný přístup bez předsudků, respekt k návykům a zvykům a přáním klienta, respekt k soukromí klienta, respektujeme tempo klienta, hovoříme s klientem důstojně, dopomoc nabízíme, nevnucujeme, podporujeme soběstačnost.

Služba je vykonávána kvalifikovanými pracovníky, za úhradu v souladu s platnou vyhláškou MPSV ČR.

Provozní doba pečovatelské služby:

5:30 – 21:00 hod (včetně víkendů a svátků)

Kde službu poskytujeme:

 • služby poskytujeme v Sušici, Kolinci, na Kašperských Horách a Železné Rudě, kde najdete zároveň kontaktní místo - středisko organizace a v obcích dojezdové vzdálenosti cca 20km od středisek 
 • mapa oblasti poskytování služeb Charity Sušice
 • adresy středisek
 • služba je poskytována v domácnostech klientů a je poskytována formou pravidelných návštěv, tím je také zajištěn pravidelný dohled nad bezpečím klienta 

Jaké jsou nejběžnější úkony:

Po uzavření smlouvy hradíte pouze cenu služby dle ceníku, doprava je zdarma. 

 • donáška nákupů a obědů v jídlonosičích 
 • příprava a podávání stravy
 • pomoc s přesuny na lůžko nebo vozík
 • pomoc při pravidelné osobní hygieně a při používání WC
 • údržba a úklid domácnosti
 • asistence při pohybu v domácnosti i mimo ni
 • doprovod k lékaři, na úřady a jiná místa
 • vyzvednutí receptů, pomoc s vyřizováním běžných záležitostí

  V rámci poskytovaných služeb poskytujeme odborné poradenství zdarma - pomůžeme podat žádost o Příspěvek na péči, pomůžeme se zprostředkováním domácí zdravotní péče, pedikúry, komunikaci s úřady, apod.

  Také Vám v rádi pomůžeme vybrat a zajistit vhodnou kompenzační pomůcku.

Kontakt pro sjednání služby:

vedoucí služby: Ing. Štěpánka Brabcová
e-mail: ps@susice.charita.cz
telefon: 731 402 910

Jak službu sjednat a jaké jsou podmínky? 

 • kontaktujte telefonicky nebo emailem vedoucí služeb
 • pečovatelská služba je osobám poskytována na základě podání Žádosti o poskytování sociálních služeb – formulář najdete ZDE, případně jej můžeme poslat emailem, případně lze vyplnit osobně na středisku 
 • následuje sociální šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné dohody – Smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • pokud je kapacita služby již naplněna, jsou podklady potřebné pro sepsání smlouvy uloženy v registru žadatelů a poskytování služby je zahájeno při uvolnění kapacity
 • součástí smlouvy je druh a rozsah vykonávaných činností, sazebník úhrad, obecná pravidla pečovatelské služby, individuální podmínky poskytování služby u uživatele
 • v průběhu trvání smluvního vztahu má uživatel služby právo požádat o změny v rozsahu nebo způsobu poskytování pečovatelské služby
 • každý uživatel pečovatelské služby má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů
 • v průběhu poskytování pečovatelské služby může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.)