Informace o zpracování osobních údajů

Charita Sušice, se sídlem Havlíčkova 95, 342 01 Sušice, Česká republika, IČ 64388441, zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 8/1-05-710/1999 (dále také jen „správce“) tímto informuje subjekty údajů o zpracování osobní údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), pro níže uvedené účely.

Tyto osobní údaje zpracovává Oblastní charita Sušice jako správce, když mimo jiné určuje prostředky a účely zpracování.

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

 • personalistika

  • Jako zaměstnavatel zpracovává správce osobní údaje uchazečů o zaměstnání a současných a bývalých zaměstnanců. Činí tak na základě svých zákonných povinností stanovených zákoníkem práce či právními předpisy o pojistném na sociální zabezpečení, o veřejném zdravotním pojištění, o daních z příjmů či o zaměstnanosti, a na základě svých smluvních povinností podle pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Správce zpracovává osobní údaje, jelikož je zpracování nezbytné pro splnění pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely personální činnosti a plnění povinností uložených správci výše uvedenými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném k plnění povinností uložených správci příslušnými právními předpisy, jako je jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, údaje potřebné pro plnění povinností stanovených právními předpisy o daních z příjmů, údaje o zdravotním stavu v nezbytném rozsahu, kontaktní údaje, a dále údaje vzešlé z výkonu práce zaměstnance, zejména jeho hodnocení.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely personální činnosti a plnění povinností uložených správci výše uvedenými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném k plnění povinností uložených správci příslušnými právními předpisy, jako je jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, údaje potřebné pro plnění povinností stanovených právními předpisy o daních z příjmů, údaje o zdravotním stavu v nezbytném rozsahu, kontaktní údaje, a dále údaje vzešlé z výkonu práce zaměstnance, zejména jeho hodnocení.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
  • Správce také zpracovává po dobu 4 let po skončení pracovního poměru či závazku z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v potřebě uplatnit svá práva v případném soudním či správním řízení. V případě zahájení soudního či správního řízení mohou být osobní údaje zpracovávány i po dobu vedení daného řízení. Titulem pro toto dodatečné zpracování je ochrana oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • dary

  • S výjimkou anonymních darů zpracovává správce osobní údaje dárců v rozsahu jméno, adresa a datum narození, případně číslo bankovního účtu, a to pro účely uzavření darovací smlouvy a plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy, jako jsou např. předpisy o účetnictví či o veřejných sbírkách. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány pro účely vystavení potvrzení o daru dle právních předpisů o daních z příjmů. Titulem pro toto zpracování je provádění předsmluvních opatření a plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Osobní údaje jsou v rámci účetnictví uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
 • ostatní smluvní agenda

  • Na základě uzavření jakékoli smlouvy zpracovává správce osobní údaje nezbytné pro identifikaci smluvní strany a pro plnění dané smlouvy. Jedná se zejména o jméno, adresu, datum narození, platební údaje či druh služby. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z titulu provádění předsmluvních opatření a plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let od ukončení plnění smlouvy, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v potřebě uplatnit svá práva v případném soudním či správním řízení. V případě zahájení soudního či správního řízení mohou být osobní údaje zpracovávány i po dobu vedení daného řízení. Titulem pro toto dodatečné zpracování je ochrana oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • vedení účetnictví

  • Jako každá právnická osoba má i správce povinnost vést účetnictví ve smyslu příslušných právních předpisů. Obsahem účetnictví jsou rozmanité účetní doklady, které mohou obsahovat osobní údaje v rozsahu jméno, adresa, datum narození, druh plnění a platební údaje. Toto zpracování probíhá z titulu plnění zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Osobní údaje jsou v závislosti na druhu dokumentu zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména po dobu 5 nebo 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Osobní údaje subjektů údajů mohou být v některých případech správcem předávány jiným subjektům. Jedná se zejména o případy, kdy zákon ukládá předání osobních údajů orgánům veřejné moci. Dále mohou být osobní údaje předány jiné osobě poskytující podobné služby jako správce, a to pokud je potřebná spolupráce této osoby. O takovém předání je však subjekt údajů vždy předem informován. Správce konečně předává osobní údaje i poskytovatelům služeb účetnictví, mzdové agendy, pracovně-lékařských služeb či daňových a právních služeb.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají dle Zákona a Nařízení následující práva:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení.
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, tj. zejména právo získat od správců potvrzení, zda správci zpracovávají osobní údaje subjektu údajů.
 • právo na opravu svých osobních údajů dle čl. 16 Nařízení.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud má za to, že správci zpracovávají osobní údaje protiprávně či že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, které může subjekt údajů uplatnit zejména tehdy, pokud popírá přesnost osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.
 • právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 170 00, Česká republika.

Subjekty údajů se mohou na správce kdykoli obrátit se žádostí o informace o zpracování jejich osobních údajů nebo uplatnění jejich práv, a to písemně, dopisem doručeným na adresu sídla uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu nebo e-mailem zaslaným na adresu reditel@susice.charita.cz 

Zpracování osobních údajů pro jiné účely

Správce může osobní údaje zpracovávat i pro další účely. O takovém zpracování informuje subjekty údajů ve zvláštním dokumentu. Jedním z takových účelů je i poskytování pomoci fyzickým osobám v nouzi. O zpracování osobních údajů pro tento účel správce informuje ZDE.