Sociální poradna Racek (Kolinec)

Kde nás najdete

Adresa

Úřad městyse Kolinec, Kolinec 28, Kolinec 34142

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Lenka Krátká

vedoucí služeb odborného sociálního poradenství
Tel.: 731 402 920 E-mail: 7.AuRWajWmxkQOQkblvmVW7%WkvDRW7r

Bc. Tereza Šoralová Dis.

sociální pracovnice
Tel.: 731 402 913 E-mail: a.EobZ2k-knv5f56LTFE977_T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Sociální poradna Racek (Kolinec)

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Sušice

Kraj
Plzeňský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Lenka Krátká

Registrační číslo služby
5968813

Poslání a cíle

Posláním služby je poskytovat bezplatnou pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace.

Zásady

Služby jsou poskytovány na principech diskrétnosti, nestrannosti a bez nadřazenosti kvalifikovanými pracovníky, kteří zcela respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Pracovníci podporují uživatelovu schopnost aktivně se podílet na řešení své nepříznivé situace. Poradenství je také poskytováno terénní formou.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace

V jakých obtížných situacích (krizích) a oblastech nás můžete požádat o podporu?

 • ztráta blízké osoby, zdraví, zaměstnání, bydlení, smysl života, jistoty, bezpečí
 • dluhová problematika
 • dále hledání identity nebo životní změna (odchod do důchodu, narození dítěte, rozvod, stěhování
 • zátěž spojená s péčí o jinou osobu)
 • živelné události (např. povodeň)
 • konflikty v rodině či v mezilidských vztazích
 • traumatické životní události
 • chudoba, aj.

Komu je služba určena?

 • dospělé osoby (od 18let) v obtížné životní situaci
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Nabídka služeb Sociální poradny Racek:


Informace a poradenství 

 • poskytnutí informací a pomoc v orientaci v systému sociálních služeb (zákony, předpisy, vyhlášky, návazné služby)
 • pomoc se zprostředkováním konkrétních služeb (lékař, psycholog, vyšetření, diagnostika, atp.)
 • poskytnutí informací z oblastí zdravotních služeb, dopravy a spojů, bydlení a jiných specializovaných služby a to ať už z vlastních databází nebo dohledáním na internetu
 • zápůjčka a  údržba kompenzačních pomůcek a vysoušečů, pomoc uživateli při nácviku používání pomůcky
 • pomoc s psaním a čtením korespondence, vypisováním běžných dokladů
 • zprostředkování navazujících služeb podle potřeb uživatele - poskytnutí informací a pomoc s vyhledáním vhodné služby 
 • podpůrné aktivity – pomoc s vyplňováním formulářů a sepisováním žádostí, komunikace v zájmu uživatele, poradenství z oblasti využití kompenzačních pomůcek aj.

Sociálně terapeutické činnosti

 • poradenství a pomoc při orientaci v těchto oblastech: právní problematika, lidská práva, psychologie, systém sociálních dávek, systém sociálních služeb
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: asistence při jednáních na úřadech a institucích, se zaměstnavateli, zařízeními,
 • terapie rodinných nebo mezilidských vztahů, podpora a pomoc při upevnění kontaktu s rodinou
 • zajištění nebo zprostředkování materiální pomoci – úvěrové jízdné, potraviny, věci osobní potřeby, potraviny)

Doplňkové činnosti

 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • humanitární pomoc při nenadálých událostech
 • přijímání materiální pomoci (potraviny a dle aktuální poptávky vybavení nebo ošacení)

Odborné zajištění služeb

 • odborné konzultace
 • poskytované ambulantně nebo terénně formou jednorázových nebo opakovaných konzultací
 • poradenství probíhá buď individuálně, nebo skupinově (mohou být například přítomni i rodinní příslušníci)
 • na základě oboustranné dohody může uživatel pověřit sociálního pracovníka doprovázením nebo zastupováním při jednáních s úřady a institucemi, vyřizováním osobních záležitostí v nepřítomnosti uživatele a dojednáváním dalších forem podpory. Sociální pracovníci při práci spolupracují s městskými úřady (OSVZ, OPD, odbor správní, bytový odbor), Úřady práce, Krizovými orgány města Sušice, Soudy, Policií, s ostatními státními institucemi a úřady, poradnami, sociálními a zdravotnickými zařízeními, lékaři, právníky a jinými odborníky v sušickém regionu, České republice a v případě potřeby i v zemích EU